ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З БОРЖНИКАМИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Затверджено

«14» липня 2021 року

Наказом ТОВ «ФІНФОРС» №2021/07/14-1

Директор ТОВ «ФІНФОРС»

М.П. Торгонський

ПОРЯДОК

ВЗАЄМОДІЇ З БОРЖНИКАМИ ПРИ

ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

(вимоги щодо етичної поведінки)

Порядок взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (далі – Порядок) передбачає порядок взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНФОРС» (далі – Товариство та/або Новий кредитор) із боржниками, спрямований на погашення у позасудовому порядку заборгованості Споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання (далі – прострочена заборгованість) за кредитним договором.

Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

1.1. Первісний кредитор – сторона кредитного договору - Товариство, яке надало грошові кошти в кредит боржнику у розмірі та на умовах, встановлених договором.
1.2. Кредит – сума грошових коштів, наданих Первісним кредитором боржнику у тимчасове користування у розмірі та на умовах кредитного договору, та яку боржник зобов’язується повернути Первісному кредитору в зазначений строк, сплативши при цьому проценти за користування кредитом.
1.3. Прострочена заборгованість – заборгованість, що виникла внаслідок несплати боржником на користь Первісного Кредитора суми кредиту, процентів за користування кредитом, комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту в строк, визначений умовами кредитного договору.
1.4. Боржник – фізична особа, яка уклала з Первісним кредитором договір про споживчий кредит, у тому числі на умовах фінансового кредиту, та не виконала умови повернення заборгованості.
1.5. Новий кредитор – сторона кредитного договору - Товариство, яке набуло право вимоги до боржника у розмірі, встановленому договором факторингу.
1.6. Врегулювання заборгованості – комплекс дій, що вчиняються Новим кредитором для погашення кредиторської заборгованості боржників.
2. Умови, за яких Новий кредитор розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та здійснює відступлення права вимоги за кредитним договором:
2.1. Після набуття Товариством права вимоги до боржників зі сплати суми кредиту та процентів за користування кредитом, комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту в строк, визначений умовами кредитного договору Товариство розпочинає діяльність з врегулювання простроченою заборгованістю.
2.2. Робота з простроченою заборгованістю передбачає наступні етапи:
- Взаємодія з Боржниками, контактними особами боржників;
- Стягнення заборгованості з боржників;
- Відступлення права вимоги за кредитним договором.
2.3. На етапі взаємодії з боржниками, контактними особами боржників відповідно до вимог чинного законодавства та цього Порядку співробітник Нового кредитора, який є відповідальним за організацію ефективного та своєчасного погашення простроченої заборгованості, здійснює ряд дій, направлених на добровільне погашення простроченої заборгованості боржників.
2.4. Робота з простроченою заборгованістю починається з наступного дня після набуття права вимоги за кредитом та триває 60 (шістдесят) календарних днів. У разі непогашення боржником простроченої заборгованості протягом цього строку Товариство приймає рішення про подальший механізм врегулювання кредитної заборгованості: залучення колекторської компанії, або перехід до етапу стягнення заборгованості в порядку передбаченому Законом.
2.5. Робота залученої колекторської компанії з простроченою заборгованістю починається з 61 (шістдесят першого) дня набуття права вимоги за кредитом та триває 90 (дев’яносто) календарних днів. У разі непогашення боржником простроченої заборгованості протягом цього строку Товариство приймає рішення про подальший механізм врегулювання кредитної заборгованості: стягнення заборгованості, або відступлення права вимоги за кредитним договором шляхом укладання договору факторингу.
2.6. Стягнення заборгованості з боржників відбувається в порядку, визначеному законодавством України та триває до повного погашення заборгованості перед Товариством.
3. Шляхи взаємодії зі Споживачами:

При врегулюванні простроченої заборгованості взаємодія Нового кредитора може здійснюватись шляхом:

1) Безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 09 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню.
2) Надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника Нового кредитора.
3) Надсилання поштових відправлень із позначкою «Вручити особисто» за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.
4. Вимоги під час першої взаємодії із Споживачами:

Перша взаємодія з боржником, який має прострочену заборгованість за кредитним договором, здійснюється шляхом направлення смс-повідомлення на вказані боржником контактні номера телефонів.

Зразок смс-повідомлення додається до цього Порядку.

Новий кредитор на вимогу боржника, його близьких осіб, представника, cпадкоємця зобов’язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості надати документи, що підтверджують інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і повернення кредиту), розмір неустойки та інших платежів, передбачених умовами кредитного договору, шляхом направлення листа на зазначену в кредитному договорі адресу (електронну або поштову).

Моментом надання підтвердних документів є будь-який із таких:

1) Момент отримання Новим кредитором підтвердження направлення боржнику, його близьким особам, представнику, cпадкоємцю підтвердних документів - у разі направлення таких документів електронною поштою.
2) 23 години 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення Новим кредитором рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано Новим кредитором раніше зазначеного 10-денного строку.
Якщо під час першої взаємодії Нового кредитора з третьою особою, вона висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних, Новий кредитор припиняє здійснення такої обробки.
З ініціативи Нового кредитора не допускається спрямована на повернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа:
1) є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності;
2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я;
3) є особою з інвалідністю I групи;
4) є неповнолітньою особою.
У разі неподання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених цією частиною, їх наявність вважається непідтвердженою.
5. Фіксування та збереження інформації щодо взаємодії зі Споживачами:
5.1. Новий кредитор здійснює фіксування кожної безпосередньої взаємодії з боржником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео-та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Новий кредитор попереджає боржника, його близьких осіб, представника, cпадкоємця, або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором про таке фіксування шляхом повідомлення під час розмови по фіксування даної розмови або направлення на електронну адресу повідомлення про фіксування всіх взаємодій з боржником.
5.2. Новий кредитор зберігає всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію з боржником, його близькими особами, представником, cпадкоємцем, або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.
6. Обробка персональних даних
6.1. Новий кредитор здійснює обробку персональних даних боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.
6.2. Новий кредитор при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб боржника, представника, спадкоємця:
- щодо графіка його роботи;
- щодо місця та часу відпочинку;
- щодо поїздок у межах та за межі України;
- щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;
- щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;
- щодо стану здоров’я;
- щодо політичних поглядів та релігійних переконань;
- щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;
- фото та відеоматеріалів із зображенням боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію).
7. Заборонені дії Нового кредитора при врегулюванні простроченої заборгованості:
7.1. здійснювати дії, що протиправно зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;
7.2. вводити боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:
а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невиконання умов кредитного договору;
б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;
в) належності Нового кредитора до безпосередньої взаємодії з боржником, його близькими особами, представником, третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
7.3. з власної ініціативи взаємодіяти з боржником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;
7.4. взаємодіяти з боржником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за кредитним договором або відповідно до закону;
7.5. приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення боржнику, його близьким особам, представнику, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;
7.6. використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до боржника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;
7.7. використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються боржнику, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, або третім особам, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «виконавчий документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;
7.8. будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість боржника або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість боржника, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої боржником надана згода на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості;
7.9. вимагати від близьких осіб боржника, його представника, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено кредитним договором;
7.10. вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, боржника, його близьких осіб, представника, або погрожувати вчиненням таких дій;
7.11. вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено кредитним договором або законом;
7.12. за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із боржником або його близькими особами, якщо боржник письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;
7.13. проводити особисті зустрічі з боржником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;
7.14. будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного боржником кредитного договору з особами (крім боржником, його представника, спадкоємця), які не надали згоди на таку взаємодію.
8. Порядок відступлення права вимоги за кредитним договором Новому кредитору
8.1. У разі непогашення простроченої заборгованості за кредитним договором боржником за результатами роботи з врегулювання простроченої заборгованості приймається рішення про відступлення права вимоги факторинговій компанії шляхом укладання договору факторингу.
9. Порядок та спосіб погашення простроченої заборгованості.
9.1. Повернення кредиту, сплата процентів, штрафних санкцій та інших платежів, передбачених кредитним договором, відбувається шляхом безготівкового переказу боржником коштів в національній валюті України – гривні на рахунок Нового кредитора. Датою отримання коштів Новим кредитором є дата зарахування коштів на рахунок Нового кредитора або дата отримання Новим кредитором повідомлення від відповідної платіжної системи про здійснення боржником такого платежу.
9.2. При здійсненні будь-яких платежів в рахунок погашення простроченої заборгованості боржник має зазначати в призначенні платежу номер свого кредитного договору, свої прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), РНОКПП (ідентифікаційний номер).
9.3. Ризики, пов’язані з неможливістю ідентифікувати платіж боржника, покладаються на боржника.

Директор

М.П. Торгонський


Порядок взаємодії з боржниками при врегулюванні простроченої заборговоності.PDF


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток до Порядку взаємодії із споживачами при

врегулюванні простроченої заборгованості

(вимоги щодо етичної поведінки)

Доброго дня, Шановний ___________________ ,

(ПІБ Позичальника)

Вас вітає

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 41717584, номер телефону 0 800 753 775, електронна адреса - [email protected], адреса: 01042, місто Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, будинок 4/6, корпус В, кабінет 508-2.

Цим повідомленням, Товариство інформує, що у зв’язку із відступленням з ТОВ «________________» на користь ТОВ «ФІНФОРС» права вимоги за кредитним договором від «__» _____ 20_ р. № ________, у Вас змінився кредитор.

Станом на «__» ______20__ р. у Вас обліковується заборгованість у розмірі _______ грн. ____ коп. та яка складається з :

- Суми («тіла» ) кредиту -_____ грн. ______ коп.
- Нарахованих процентів за користування кредитом - _______ грн. _______ коп.
- Неустойка: пеня, штраф – 0 грн.

Наголошуємо на необхідність погашення простроченої заборгованості за кредитним договором від _______ № _______ для виконання Вами взятих на себе зобов’язань.

Даним листом Новий кредитор також попереджає боржника про фіксування всіх записів телефонних розмов в майбутньому за допомогою звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників під час врегулювання простроченої заборгованості.

Для отримання додаткової інформації щодо внесення оплати та з інших питань щодо виконання умов кредитного договору Ви можете звернутися до Товариства за номером телефону або на електронну адресу Товариства, зазначені в цьому листі.


Додаток до Порядку взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.PDF

Відомості про колекторську  компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДЕБТФОРТ УКРАЇНА»


Місцезнаходження: 01001, місто Київ, вул. Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 11, оф. 1

Код: 40298050

Директор - О.Л. Чернишук

Телефони для зв’язку:

0509200160 - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії

0800300162, 0800300316 – гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості

Веб сторінка: debtfort.com

Адреса електронної пошти:

[email protected] - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії

[email protected]- для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості


-------------------------------------------------------------------------------------------


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Прімоколект. Центр грошових вимог»


Місцезнаходження: 79015, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького 1, корп.28

Код: 36992270

Директор - Хробак Мар´ян Романович

Телефони для зв’язку:

0800300999

Веб сторінка: primocollect.com.ua

Адреса електронної пошти:

[email protected]- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості

https://www.primocollect.com.ua/yakshcho-u-vas-ye-borg/zvorotnij-zvyazok/skargi- розділ скарги на сайті


-------------------------------------------------------------------------------------------


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.CI.»


Місцезнаходження: 03126, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6

Код: 34981644

Директор - Осіпчук М.В.

Телефони для зв’язку:

0444920575

0444920555

0800301026

Веб сторінка: creditexpress.com

Адреса електронної пошти:

[email protected]- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості


-------------------------------------------------------------------------------------------


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ»


Україна, 04201, м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, буд. 35, прим. 3

Код: 39311445

Директор – Ірина Вікторівна Радченко

Телефони для зв’язку:

0445811151 - контактний телефон

0443715187 – гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості та для звернень з приводу скарг на діяльність компанії

Веб сторінка: verdict-consulting.kiev.ua

Адреса електронної пошти:

[email protected]а- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості

[email protected]- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості


-------------------------------------------------------------------------------------------


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО БОРГОВА МЕЖА»


Місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12 Ж

Код: 43054033

Директор - Онуфрієнко Г.В.

Телефони для зв’язку:

0509200160 - для звернень з приводу скарг на діяльність компанії

0443901087, 0933088598 — гаряча лінія контакт-центру для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості

Веб сторінка: cabm.com.ua

Адреса електронної пошти:

[email protected]- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості


-------------------------------------------------------------------------------------------


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПЕРША ПРОФЕСІЙНА ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА»


Місцезнаходження: 02223, м. Київ, вулиця Райдужна, 4

Код: 40799933

Директор - Голуб Вячеслав Володимирович

Телефони для зв’язку:

0 800 210 005 — гаряча лінія, для звернень, для скарг, для врегулювання заборгованості боржника

Веб сторінка: pppvs.com.ua

Адреса електронної пошти:

[email protected]- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості


-------------------------------------------------------------------------------------------


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНКОЛЛЕКТ УКРАЇНА»


Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В

Код: 43420394

Директор - Гуцул Олена Василівна

Телефони для зв’язку:

+380445016801; +380737258250— гаряча лінія, для звернень, для скарг, для врегулювання заборгованості боржника

Веб сторінка: fincollect.com.ua

Адреса електронної пошти:

[email protected]- для звернень з приводу скарг на діяльність компанії та для звернень боржників щодо врегулювання заборгованості

Порядок примусового стягнення заборгованості за кредитом

Брати кредит та не повертати його - не є для Позичальника вирішенням фінансової проблеми. У Кредитора існують певні правові механізми змусити Боржника сплатити заборгованість. Такі механізми передбачають наступний порядок:

- звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості;
- звернення до нотаріуса за отриманням виконавчого напису.

Якщо судовий розгляд – це доволі довгий процес, то звернення до нотаріуса дозволяє Кредитору доволі швидко отримати результат, оскільки виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі дорівнюється до виконавчого листа.

Отримавши виконавчий документ про стягнення суми заборгованості з Боржника, Кредитор пред’являє його до органу примусового виконання. Державний/приватний виконавець (далі – Виконавець) – особа, яка здійснює примусове стягнення заборгованості за виконавчим документом. Він наділений правом одержувати від банків та податкових органів інформацію про наявність відкритих рахунків у Боржника. У разі їх наявності Виконавець накладає арешт на грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках. Накладення арешту означає блокування грошових коштів та неможливість здійснювати будь-які платежі (перекази), розраховуватися в магазинах, торгових центрах та ін.

Важливим аспектом є те, що арешт може бути накладений на всі відомі Виконавцю рахунки, у тому числі і ті, що були відкриті після накладення арешту на попередні рахунки. Це означає, що у разі відкриття боржником нових рахунків, на них автоматично буде накладено арешт. Інформацію про нові рахунки Виконавець отримує, як від банку, так і від податкових органів.

Зняття арешту з грошових коштів на рахунках можливо у разі:

- укладання мирової угоди між Боржником та Кредитором;
- повного погашення заборгованості Боржником;
- оскарження до суду постанови виконавця про арешт грошових коштів на рахунках (якщо суд визнає дії виконавця незаконними).

Звертаємо увагу, що оскарження до суду постанови Виконавця про арешт грошових коштів на рахунках, не позбавляє його права прийняти нову постанову про арешт коштів.

У разі відсутності коштів на рахунках в банку, Виконавець застосовує стягнення на інші доходи боржника. Це може бути заробітна плата, пенсія, стипендія та інші виплати. В такому разі за місцем отримання доходу Боржника відраховуються кошти, частинами до повного погашення заборгованості.

Таким чином, примусове виконання не є приємною справою для Боржника, а тому рекомендуємо вчасно закривати заборгованість, співпрацювати з Кредитором та спільно шукати шляхи для ліквідації боргу за кредитним договором.

Судове провадження

ТОВ «Фінфорс» активно та успішно веде претензійно-позовну роботу, зокрема із залученням виконавчих служб.

Ми не прагнемо перетворювати фінансові відносини у судово-позовний процес. Тому нагадуємо, що умисне ухилення від погашення заборгованості, на жаль, зобов'язує нас ініціювати позовне провадження, з подальшим залученням виконавчих органів.


Рішення суду

http://reyestr.court.gov./Review/81358185

http://reyestr.court.gov./Review/85335115

Сплата на сайті партнерів

Для погашення кредиту через сайт www.ipay.ua потрібно натиснути на кнопку "Сплатити" ➡️. Після чого ви потрапите на сторінку оплати на сайті наших партнерів. Вказати ваш ІПН та здійснити отплату.

Сплата через термінали EasyPay

Як зробити сплату в терміналі EasyPay

Для оплати через термінал EasyPay потрібно натиснути на картинку ➡️ або на кнопку і ви перейдете на карту з терміналами EasyPay всієї України. Шукаєте найближчий терминал.
Для оплати послуги на терміналі виконайте наступні дії:
➡️ знайдіть необхідну послугу у відповідній категорії або за допомогою рядка пошуку;
➡️ введіть необхідні дані;
➡️ внесіть купюри в купюроприймач і натисніть кнопку "Оплатити";
➡️ заберіть чек. Якщо чек НЕ надрукувався автоматично, натисніть кнопку "Друк чек";
➡️ в разі формування здачі, натисніть на кнопку «Оплатити мобільний" на екрані завершення;
➡️ натисніть кнопку "Завершити роботу".

Оплата на розрахунковий рахунок

Через відділення будь-якого банку на рахунок ТОВ «Фінфорс» за реквізитами:


Отримувач: ТОВ «ФІНФОРС»
Код ЄДРПОУ отримувача: 41717584
Банк отримувача: АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528
Рахунок отримувача IBAN: 813005280000026508455000535
УВАГА! Будь-ласка, при здійснені платежу вказуйте повністю свій ідентифікаційний податковий номер (код), прізвище, ім’я, по-батькові, номер договору та перевіряйте введенні в квитанцію дані перед здійсненням оплати. Це допоможе нам вчасно ідентифікувати ваш платіж.

Інформаційне повідомлення:

Шановні боржники звертаємо вашу увагу, що при здійсненні платежу через відділення банку, комісію ви платите особисто за тарифами банку відправника, при оплаті через мережу терміналів EasyPay/IBOX та/або через сайт www.ipay.ua платіж здійснюється БЕЗ КОМІСІЙ для платника!!!!!
Просимо вас враховувати це при погашенні заборгованості.